Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BYG-2805 Videregående bergverksdrift - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglige innhold:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressursereller BYG-2609 Gruvedrift og Mineralressurser

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i høstsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning av oppgaver.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom øvinger, prosjektoppgave og selvstudium.

Undervisnings- og eksamensspråk: Undervisningsspråket er norsk. Ved behov vil enkelte faguttrykk formidles på engelsk. Noe av pensumlitteraturen vil være engelsk. Eksamensspråket er norsk. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

To (2) skriftlige øvingsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform(er): 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 60%, og 1 mappe (prosjektoppgave), som utgjør 40%. Eksamen og mappe er individuelle.

På 3 timers skriftlig eksamen: Ingen skriftlige hjelpemidler tillatt, kalkulator er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Karakter på en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjonsadgang:


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 02.12.2020;Mappe innlevering 01.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1903 Videregående bergverksdrift 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Idunn Kjølle