Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BYG-3603 DVO - Drift / vedlikehold / ombygging av bygninger - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett i Integrert bygningsteknologi.

Innhold

Fagområdet bygningsforvaltning. Bygningshistorie. Levetidsøkonomi. Årskostnader. Planlegging og gjennomføring av ombyggingsarbeider. Tilstandsanalyse. Drift, vedlikehold og ombygging av tekniske installasjoner. FDVU-hensyn ved planlegging og bygging. Organisering, planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold. Databaserte FDVU-systemer. Byggskader, årsaker og konsekvenser. Noe byggejus i større skadesaker og drøfting av ansvar ved forskjellige entrepriseformer.ITB-rollen i et byggeprosjekt og eier sitt ansvar.

Alle emner knyttes til en Norsk Strandard (NS)


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Faget har en praktisk tilnærming ved felles gjennomføring av to grundige tilstandsbefaring av eksiterende bygg, én med fokus på byggeteknikk og én med fokus på tekniske anlegg. Det leveres obligatoriske gruppeoppgaver til hver av befaringene.

Kurset er bygget opp av forelesninger innen 8 hovedemner som følger bygningsdelstabellen og oppbygging av FDV.


Eksamen

Arbeidskrav:

En dag obligatorisk befaring på vårsemesteret.

To dager obligatorisk befaring av bygg og obligatorisk gruppearbeid etter befaringene i høstsemesteret. I utgangspunktet legges opp til en obligatorisk befaring i hver undervisningsuke. Dette er imidlertid avhengig av eksterne aktører og avvik fra dette kan forekomme. Nærmere angivelse av tidspunkt for obligatoriske befaringer og innleveringsfrister opplyses ved oppstart av emnet.

Eksamen og vurdering:

Det gis en samlet karakter i emnet. Skriftlig skoleeksamen 3 timers eksamen teller 50%, obligatoriske prosjekt nr 1 teller 25% og obligatoriske prosjekt nr 2 teller 25%. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Ingen hjelpemidler tiltatt ved eksamen.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Eksamensordning, prøve- og vurderingsform, herunder hvilke vurderinger som kommer på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som kommer på vitnemålet, skal angis.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Obligatorisk prosjektarbeid må være bestått for adgang til kontinuasjonseksamen. Det arrangeres ikke kontinuasjonsmulighet for prosjektarbeidet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 17.12.2020;Gruppeoppgave 2 innlevering 20.11.2020;Gruppeoppgave 1 innlevering 23.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STE6233 DVO - Drift / vedlikehold / ombygging av bygninger 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Eivind Wium