Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BYG-3605 Bygningsprosjektering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Faget behandler helhetlig prosjektering, med sikte på funksjonsdyktige og økonomiske helhetsløsninger for bygningskonstruksjoner og installasjoner.  Med basis i skisseprosjekt fra arkitekt skal grupper på 3-5 studenter utarbeide et komplett forprosjekt for en bygning.

Obligatorisk forkunnskapskrav

STE6230 VVS- og Energiteknikk, STE6278 Passivhus og husbyggingsteknikk, STE6293 Brannteknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som en gruppeoppgave med skriftlig rapport som fremlegges og forsvares ved muntlig eksamen. Felles gruppebedømmelse. Faget gjennomføres over 2 terminer. Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper av 3 - 5 studenter. Faglærer bestemmer gruppesammensetning. Ved hver samlingsuke legger gruppene fram statusrapport og har en prosjektgjennomgang med faglærerne. Øvrig tid benyttes til selvstendig gruppearbeid, hvor faglærerne vil være tilgjengelig for veiledning. Forelesninger ved oppstart og over enkelttemaer i løpet av semesteret. Det utgis et introduksjonskompendium til kurset som også inneholder framdriftsplan og obligatoriske tidsfrister.

Eksamen

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag i emnet for samtlige studenter som skal ta faget. Her introduseres faget, oppgavene utdeles og gruppeinndeling foretas.

Obligatorisk oppmøte for gruppen på prosjektmøte i hver samlingsuke. Det kan gjøres avtale med faglærer om å gjennomføre disse ved videokonferanse.

Hver gruppe leverer en skriftlig rapport. Karakter gis på bakgrunn av en helhetsvurdering av den skriftlige prosjektbesvarelsen og muntlig presentasjon/eksamen. Ved den muntlige eksamen skal gruppen presentere sitt prosjekt i 30 minutter for veiledere og ekstern sensor. Etter studentenes presentasjon vil sensor og veiledere stille spørsmål ved deler av det utførte arbeidet. Her avsløres grundighet i bearbeidingen, bakgrunn for valg, alternativsvurderinger, samt vurderingskriterier.

Angitt tidsfrist for innlevering av prosjektbesvarelsen er endelige. Oversittes fristen for innlevering, jfr. tidsplan i oppgavegrunnlaget, underkjennes besvarelsen. Kandidatene må da levere og forsvare nytt prosjekt i henhold til ordinær undervisning påfølgende år.

Karaktergivningen er i utgangspunktet felles for gruppens medlemmer. Etter særskilt søknad kan individuell karaktersetting innvilges. Den enkeltes bidrag må da enkelt kunne identifiseres. Frist for søknad om individuell vurdering er 1. november. Søknaden må begrunnes. Skolen kan likevel på eget initiativ velge å gi individuelle karakterer og/eller foreta individuell eksaminasjon dersom den finner særlig grunn til det. Gruppen vil da få beskjed om dette på forhånd. Men §18 i eksamensforskriften om bl.a. individuell karaktersetting, kan komme til anvendelse ved behov.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen. De som ikke består, må gjennomføre nytt prosjekt og eksamen i henhold til ordinær undervisning påfølgende år.


Dato for eksamen

Muntlig 15.12.2020;Hjemmeeksamen innlevering 09.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STE6270 Bygningsprosjektering 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Erling Mikal Kristiansen