Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ELE-2603 Datanett - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Grunnleggende kunnskap om kommunikasjon: denne delen dekker strukturen i dagens nettverk og protokoller for slike nettverk. Hvordan bygge opp innebygde kommunikasjonsprotokoller ved bruk av OSI-modellen. Strukturen til dagens internett og de mest brukte protokollene vil bli vektlagt. Studentene skal studere noen viktige teknikker; kryptering, feildeteksjon og korrigeringsteknikker, flow control teknikker (stop-and-wait, sliding windows) og contention metoder. · Trådet og trådløse nettverk: denne delen gir en oversikt over trådet og trådløse nettverk og vanlige protokoller: UART, SPI, I2C, Ethernet, wifi, bluetooth og Zigbee. · Implementering av kommunikasjonsprotokoller: denne delen dekker teknikker for å implementere kommunikasjonsprotokoller på innebygde systemer I tillegg til grunnleggende nettverksprogrammering (Client-Server).

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Forstå prinsippene for design av komplekse datanettverk, fordeler og ulemper med forskjellige overføringsmedier og overføringskapasitet i gitte overføringsmedier og forhold.

- Skille mellom forskjellige typer signaler brukt i nettverkene.

- Forstå teknikker for overføring av pakker i datanettverkene.

- Forstå prinsippene for feildeteksjon og korrigering.

- Forstå prinsippene for kryptering av data.

- Forstå prinsippene og anvende teknikkene for analog til digital konvertering

Ferdigheter:

-Konvertere sampler av analoge signaler til binære bit.

- Beregne overføringskapasiteten til en gitt kanal.

- Tegne diagrammer som beskriver media access control teknikker.

- Utforme pseudo-kode for implementering av kommunikasjonsprotokoller for mikrokontrollere.

- Beskrive ramme/pakke-strukturen for en gitt protokoll for pakkeoverføring.

- Beregne frame check sequence for feildeteksjon og korreksjonsteknikker.

Kompetanse:

- Studentene forstår strukturen av datanettverk, faktorene som begrenser kapasiteten til et gitt overføringsmedium, teknikkene som brukes for å garantere at informasjon blir korrekt levert til mottaker, teknikker for å beholde dataintegritet. 

- Studentene kan anvende kunnskaper fra emnet for å designe deres eget protokoller som tilfredsstiller deres egne krav og kunne implementere dem på mikrokontrollere.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og Engelsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide med en obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

Eksamen og vurdering

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis separate delkarakterer for eksamen og prosjekt. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av eksamen og prosjekt:

Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet for studenter i dette emnet. 

Det gis kontinuasjonsadgang på eksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig 04.12.2020;Prosjektoppgave innlevering 25.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1913 Digital signalbehandling og datanett 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelening uni.lekt. Tom Stian Andersen