Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FIL-2040 Lykkefilosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltene etikk og livsfilosofi.

Innhold

Lykkefilosofi undersøker fenomenet og begrepet lykke, samt beslektede begreper og fenomener som velferd, nytelse, det gode liv, meningsfullhet, verdi, trivsel og eudaimonia.

Emnet fokuserer særlig på spørsmål relatert til følgende emneområder:

(1) Hva er lykke? Finnes det objektive kriterier for lykke, eller er det opp til en selv å avgjøre hva som er et lykkelig liv? Hvilken rolle spiller nytelse for lykke?

(2) Hvordan oppnår vi lykke? Hvordan kan individers liv, menneskelige relasjoner og samfunnet organiseres for å skape et best mulig grunnlag for å oppnå lykke eller gode liv? Kan vi selv holdes ansvarlig for vår egen lykke, eller er den utenfor hva vi selv kan kontrollere?

(3) Hva er forbindelsen mellom lykke og moral, eller mellom lykke og velferd, meningsfullhet og det gode liv? Handler for eksempel moral om å gjøre mennesker lykkelige? Er ens egen lykke viktigere enn å handle moralsk riktig, eller forutsetter tvert imot lykke at man også er moralsk god? Forutsetter lykke meningsfullhet eller et godt liv?

(4) Hvordan kan vi oppnå kunnskap om hva lykke og lignende fenomener er? Hvilken rolle spiller filosofien i forhold til de empiriske vitenskapene for å besvare slike spørsmål?

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre et førsteutkast til semesteroppgaven på 2000-2500 ord, samt gjennomføre veiledning med faglærer på førsteutkastet.

Tema og problemstilling for førsteutkastet avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en semesteroppgave på 4000-4800 ord og en fire timers digital skoleeksamen. Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist. Semesteroppgaven og den digitale skoleeksamen vurderes under ett og gis en samlet karakter. Begge delene må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og/eller utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Dato for eksamen

Skriftlig 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.