Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FSK-2020 Bærekraftig fiskeri - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp faglige og tverrfaglige tema knyttet til bærekraftig utnyttelse av viltlevende marine ressurser. Det gir en innføring i sentrale forvaltningsrelevante fiskerifaglige tema og er bygd opp av delemnene fiskeribiologi, fangstteknologi, ressursøkonomi, samt forvaltning og samfunnsfag. Det omfatter også prinsippene fiskeriforvaltningen bygger på og hvordan slik forvaltning er organisert og utøves.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:   

Kunnskap Kandidaten

Ferdighet Kandidaten

 

Generell kompetanse Kandidaten 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, tokt, øvelser, tverrfaglige seminarer og møter med representanter fra forskning, næring og forvaltning.

Eksamen

To ukers hjemmeeksamen (teller 60 %) og en 6 timers skoleeksamen (teller 40 %).
Det benyttes bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: 1. Deltagelse på tokt og godkjent toktrapport innen fiskeribiologi og fangstmetodikk:  Det er obligatorisk deltagelse på tokt og framstilling av godkjent toktrapport som omhandler ekkointegrasjon og beregninger av utbredelse og biomasse for ulike fiskearter. Rapporten skal ha et selvstendig kapittel på seleksjon og bifangst i bunntrålfisket der studentene anvender innsamlede fangstdata fra toktet. Studentene skal samarbeide i grupper på 3 til 5 personer. Rapporten skal skrives etter vitenskapelig standard, der alle deltakere skal dokumentere sitt bidrag til rapporten. Rapporten skal ikke overstige 5000 ord. Gruppene får anledning til å legge fram sine presentasjoner i plenum etter toktet. Innleveringsfrist ca. 1 uke etter endt tokt. 2. Deltagelse på datalab og godkjent datalabrapport innen ressursøkonomi: Presentasjon av et forvaltningsproblem på datalab som skal løses på tilfredsstillende måte i en rapport hvor ulike forvaltningsalternativer utredes. Studentene kan samarbeide i grupper på 3 til 5 personer eller arbeide ut egne rapporter på inntil 2500 ord som vurderes av faglærer. Innleveringsfrist ca. 1 uke etter endt datalab. 

3. Innleveringsoppgave innen samfunnsfag og juss: Det er obligatorisk deltakelse i spill om forvaltningsverktøy.  På bakgrunn av spilldeltakelse og annen undervisning skriver studentene en innleveringsoppgave på inntil 5000 ord der de undersøker og drøfter mulige prinsipper for organiseringa av fiskeriforvaltningen. Studentene skal samarbeide i grupper på 3 til 5 personer. Oppgaven skal skrives etter vitenskapelig standard der deltakere skal dokumentere sine bidrag. Innleveringsfrist ca. 1 uke etter endt spill. Alle gruppene skal presentere sine funn i et seminar. 

Tverrfaglige seminarer: Det er obligatorisk deltakelse på tverrfaglige seminarer. Seminarene vil inneholde både lærerstøttede og studentdrevne aktiviteter. Det kreves deltagelse på minst 4 av 6 av de tverrfaglige seminarene for å få adgang til å gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.  Studentene må ta den delen av eksamen de stryker i på nytt.  


Dato for eksamen

Skriftlig 16.12.2020;Hjemmeeksamen utlevering 12.11.2020 innlevering 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FSK-3006 Fiskerivitenskapelige modeller og metoder 10 stp
Undervisning Høst 2020
Fiskeribiologi forsker Erik Berg
f.aman. Elvar Halldor Hallfredsson
Teknologi f.aman. Roger Bertram Larsen
f.aman. Jesse Vallevik Brinkhof
Organisasjon prof. Jahn Petter Johnsen
prof. Petter Holm
prof. Alf Håkon Hoel
Økonomi prof. Claire Winifred Armstrong
stip. Marina Boboedova
Intro prof. Claire Winifred Armstrong
prof. Michaela Maria Aschan
prof. Jahn Petter Johnsen
forsker Erik Berg
prof. Petter Holm
f.aman. Elvar Halldor Hallfredsson
f.aman. Roger Bertram Larsen
prof. Alf Håkon Hoel
f.aman. Jesse Vallevik Brinkhof
Tverrfaglig seminar prof. Claire Winifred Armstrong
prof. Michaela Maria Aschan
prof. Jahn Petter Johnsen
forsker Erik Berg
prof. Petter Holm
f.aman. Elvar Halldor Hallfredsson
f.aman. Roger Bertram Larsen
prof. Alf Håkon Hoel
f.aman. Jesse Vallevik Brinkhof
Datalab prof. Claire Winifred Armstrong
Spill prof. Claire Winifred Armstrong
prof. Jahn Petter Johnsen
prof. Petter Holm
prof. Alf Håkon Hoel
stip. Marina Boboedova
Tokt forsker Erik Berg
f.aman. Roger Bertram Larsen
f.aman. Jesse Vallevik Brinkhof