Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

FYS-0001 Brukerkurs i fysikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne.

Innhold

Emnet er tilpasset studenter som ikke skal studere fysikk videre, men tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i fysikk. Studentene blir kjent med grunnleggende definisjoner og begreper innen de mest sentrale temaene av klassisk og moderne fysikk. Studentene får en innføring i mekanikk for punktpartikler, fluidmekanikk, mekaniske bølger, lyd, kinetisk gassteori, klassisk termodynamikk, elektriske og magnetiske felt, kjernefysikk og radioaktivitet. Emnet bygger på Fysikk 1 fra videregående skole. Mye av pensum vil være repetisjon fra Fysikk 1 og 2 fra videregående skole, men noe av innholdet vil være matematisk vanskeligere. Emnet inneholder mindre fordypning og er mindre matematisk vanskelig enn FYS-0100 Generell fysikk.  

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9197 - enkeltemner i realfag.  


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan

 

Ferdigheter - Studenten kan

 

Generell kompetanse - Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i to parallelle spor. Et spor for campusstudener som følger ordinær undervisning ved UiT-Norges arktiske universitetet og et spor for studenter som tar emnet nettbasert.

Campusstudenter:

Forelesninger: 35  timer

Øvelser: 30 timer

Det legges opp til 1-2 forelesninger og én øvingsgruppe per uke. Forelesningene vil ha en dialogisk form med stort fokus på forståelse av begreper. Det forventes at studentene forbereder seg til disse forelesningene ved hjelp av tilgang til mye elektronisk undervisningsmateriale i Canvas. Øvelsene blir brukt til å øve på å løse fysikkproblemer, som er svært viktig for å lære seg fysikk.  

Nettstudenter:

Studenter som tar emne via Internett registrerer seg som nettstudent i StudWeb.  Nettstudentene vil få tilgang til læringsinnhold som korte forelesningsvideoer, oppgaver og annet undervisningsmateriale i Canvas.  Nettmøtene arrangeres i Microsoft Lync og vil bli brukt til oppsummering av fagstoffet og spørsmål fra studentene.

Nettmøte: 1 gang per uke.


Eksamen

Mappeevaluering av en midtveis, digital hjemmeeksamen av 3 dagers varighet som teller om lag 30 % og en avsluttende, digital hjemmeeksamen av 3 timers varighet som teller om lag 70 %. Til slutt gis én samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle delene i mappen.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. 4 timers digital hjemmeeksamen som teller 100%. Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Utsatt midtveis, digital hjemmeeksamen arrangeres i løpet av semesteret eller tidlig i påfølgende semesteret, som teller om lag 30%. Utsatt avsluttende, digital hjemmeeksamen arrangeres tidlig i påfølgende semester, som teller om lag 70 %.

Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav

Tilgang til avsluttende, digital hjemmeeksamen krever inntil 5 godkjente obligatoriske oppgaver og levert midtveis, digital hjemmeeksamen.


Dato for eksamen

Midtveis digital hjemmeeksamen innlevering 06.11.2020;Avsluttende digital hjemmeeksamen utlevering 01.12.2020 innlevering 01.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

DS108 Fysikk 7 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning campusstudent stip. Torbjørn Tveito
Gruppe 1 Luftfartsfag stip. Margaretha Myrvang
Gruppe 2 Bachelor i geologi og kjemi stip. Margaretha Myrvang
Gruppe 3 Lektorstudenter som tar KJE-1003 stip. Mathias Tollinger
Gruppe 4 Informatikk lektor som ikke tar KJE -1003 vit.ass. Erik Thom
Felles digital gruppe stip. Mathias Tollinger