Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

GEO-2007 Historisk og regional geologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Emnet er todelt tematisk. Første delen gir en oversikt over jordens geologiske og paleogeografiske utvikling over tid, livets oppstående og utvikling, de viktigste fossilgrupper, samt grunnleggende stratigrafiske prinsipper.  Andre delen gir en innføring i Norges berggrunn og geologiske utvikling fra prekambrium frem til i dag, med vekt på fastlands-Norge, kontinentalsokkelen (inkl. Nordsjøen, Midtnorsk sokkel og Barentshavet), og Svalbards geologi.

I øvelsene vil første delen vektlegge identifikasjon av fossiler og fossilgrupper fra de ulike geologiske tidsperiodene. I andre delen skal studenten besvare sentrale spørsmål knyttet til Norges geologiske utvikling, fra arkeikum og frem til i dag.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

36 timer forelesning og 24 timer øvelser.

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%. 

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første oppmøte:
Forelesninger prof. Steffen Gunnar Bergh
f.aman. Anette Elisabeth Sofi Högström