Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i generell ernæring og prestasjonsernæring, forhold relatert til sykdom og skader i forbindelse med idrett, samt kunnskap om planlegging av kosthold i utøvelse av idrett og fysisk aktivitet.

 

Følgende tema vektlegges:

 

Idrett og helse

 

Ernæring og prestasjon


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og noen praktiske aktiviteter. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede et studentframlegg. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 

Eksamen og vurdering

En ukes individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

IDR-1142 Idrettsskader og ernæring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning f.aman. Odd-Egil Olsen
vit.ass. John Vegard Hagen Medlie