Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i generell ernæring og prestasjonsernæring, forhold relatert til sykdom og skader i forbindelse med idrett, samt kunnskap om planlegging av kosthold i utøvelse av idrett og fysisk aktivitet.

 

Følgende tema vektlegges:

 

Idrett og helse

 

Ernæring og prestasjon


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og noen praktiske aktiviteter. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede et studentframlegg. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 

Eksamen og vurdering

En ukes individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 02.12.2020 innlevering 08.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

IDR-1142 Idrettsskader og ernæring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning f.aman. Odd-Egil Olsen
uni.lekt. John Vegard Hagen Medlie