Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

IDR-1230 Terrengsykling, padling, klatring og orientering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter i år 2 i bachelor i idrett i Alta. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Terrengsykling

Padling

Klatring

Orientering


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Forkunnskaper: Gjennomført og godkjent 60 studiepoeng i emner innen idrett, kroppsøving, friluftsliv eller fysisk aktivitet og helse.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-0110 Examen Facultatum, idrett, IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi, IDR-1212 Idretter 1, IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Hva lærer du

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, erfaringsinnhenting i lokal idrettskultur, oppgaver og selvstudium.

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i naturområder og i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, dvs utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerinitiert og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.


Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse i alle praktiske kurs. Hver student må gjennomføre og få godkjent hvert av de praktiske kursene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen.

Følgende ferdighetskrav stilles i de ulike idrettene:                 

Terrengsykling

Padling

Klatring

Orientering

Eksamen og vurdering

Skriftlig 4 timers eksamen.

Hver student må gjennomføre og få godkjent arbeidskravene for å kunne framstille seg til eksamen. Ved eksamen brukes bokstavkarakterer med skalaen A - E og F som ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Emnet overlapper disse emnene

IDR-1230 Terrengsykling, padling, friidrett og basketball 10 stp
Undervisning Høst 2020
første gang: x
Undervisning Alta øvinglær. Tore Olsen
vit.ass. Eva Bjørkesett