Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Krav om forkunnskaper tilsvarende IDR-1222 (trenings og bevegelseslære med basis)

Innhold

Fysisk testing foregår i dag innenfor idretten, ved flere treningssentre og lærersteder og vil gi verdifull kunnskap for alle som vil få testingsoppgaver. Testing kan være motiverende for å trene opp fysiske kapasiteter, og taktiske dimensjoner i konkurranseidrett, og behovet for fagpersoner med kompetanse innen testing og analyse er økende. Testing av fysisk kapasitet gir viktig kunnskap for å forstå og planlegge trening på ulike nivå.

 

I dette emnet gjennomgås:


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære (10 sp) eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære

Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, gruppearbeid og praktisk arbeid, der studentene får opplæring og øving i bruk av ulikt testutstyr. Studentene vil få både individuelle, skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver og gruppeoppgaver for å sette seg inn i ulike tester, gjennomføring og vurdering av disse. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 

Eksamen og vurdering

4 timer individuell skriftlig eksamen. Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Emnet overlapper disse emnene

IDR-2232 Testing, analyse og målemetoder 10 stp
Undervisning Høst 2020