Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

JMO-3008 Masteroppgave i jordmorfag - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:  Bestått JMO-3001 til og med 3007


Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig og veiledet vitenskapelig arbeid i jordmorfag. Arbeidet kan være et selvvalgt jordmorfaglig tema, eller inngå som en selvstendig del av et eksisterende forsknings- eller fagutviklingsprosjekt. Temaet for masteroppgaven kan være knyttet til pågående forskning ved jordmorutdanningen eller utdanningens samarbeidspartnere. Studenten skal delta i, og få erfaring med hele forskningsprosessen. Oppgaven skrives av to studenter i gruppe. Det kan søkes om å skrive oppgaven individuelt.

Masteroppgaven skal bygge på et forskningsspørsmål, et tema eller en hypotese som er relevant for jordmorfaget  

Mastergradsoppgaven skal ha en systematisk og vitenskapelig oppbygning og skal baseres på aktuell og relevant litteratur/forsking og/eller empiriske data som besvarer forskningsspørsmålet.

Masteroppgaven skal gjennom anerkjente forskningsmetoder, kritisk tenkning og etisk refleksjon, gjøre studenten kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid innen jordmorfaget.

Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med overbyggende tekst (kappe).


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil som hovedregel være norsk. Det kan forekomme undervisning på svensk, dansk og engelsk

Eksamen og arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Studentaktive læringsformer utgjør emnets arbeids- og undervisningsform der studenten på selvstendig grunnlag forbereder seg til forelesninger, seminarer, veiledning og presentasjon.

Seminarene er utformet som opponentskap der studentene får erfaring med å både muntlig og skriftlig presentasjon av prosjektbeskrivelsen. Studentene vil utvikle evne til faglig kommunikasjon, vitenskapelig argumentasjon og kritisk refleksjon knyttet til eget og medstudenters arbeid. Tre seminarer skal gjennomføres og vil ha fokus på prosjektbeskrivelsen, metodologiske utfordringer og analyseprosessen.

Studentene skal presentere og diskutere egen masteroppgave i et større forum der deltagerne er medstudenter, jordmødre, forskere, og prosjektmedarbeidere.  

Veiledning: Student (ene) og veileder (e) utformer en veiledningskontrakt som skal inneholde ansvars- og rettigheter, tidsrammer og tilgjengelighet. Studentene har rett til 2 timer veiledning på prosjektbeskrivelsen og 10 timer veiledning på gjennomføring og skriving av masteroppgaven. Det tildeles en hovedveileder


Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen:

Selvstendig arbeid individuelt eller i gruppe. Masteroppgaven skal skrives i gruppe på to studenter, men det kan søkes om å få skrive individuelt.

Vurderingsuttrykk A-F der F gir ikke bestått

Kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått eksamen arrangeres det ny eksamen påfølgende semester

Undervisning Høst 2020
Forelesning f.lekt. Anne-Lise Thoresen
Seminar f.aman. Solrunn Hansen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
prof. Ingela Marie Lundgren