Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

KVI-1113 Fra Campus til Capitol: kunsthistorisk feltarbeid - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid. Det omfatter praktiske øvelser i møte med kunstverk i Tromsø og Roma. Du får trening i bruk av fagterminologi, analysemetoder, muntlig, skriftlig og visuell dokumentasjon av verk. Feltarbeidet i Roma (varighet en uke) er obligatorisk for programstudenter på kunsthistorie. Det gis økonomisk støtte til studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i kunsthistorie til denne ekskursjonen. Det er også mulig for andre registrerte studenter å delta, hvis de dekker utgiftene selv. Studenter som ikke har anledning til å delta, må søke fritak. Disse studentene må skrive en egen arbeidsoppgave over oppgitt emne.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger, seminar og øvinger. I emnet inngår en ekskursjon, som er obligatorisk for programstudenter i kunsthistorie, til Roma (varighet en uke).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning prof. Elin Kristine Haugdal
f.aman. Ingeborg Høvik
uni.lekt. Hege Olaussen
prof. Svein Aamold
f.kons. Kari Torill Guldahl
Orienteringsmøte mandag 19. august kl. 10.15 SVHUM A3018

Muntlig eksamen muntlig eksamen uke 50

Ekskursjon Uke 45