Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

KVI-1115 Klassisisme - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en fordypning i et sentralt kunsthistorisk tema, klassisisme, gjennom studier av ulike kunsthistoriske perioder og stiler som aktivt griper tilbake til den gresk-romerske kunsten og kulturen. Den greske klassiske kunstens vekt på harmoni og proporsjonalitet representerte et ideal for absolutt skjønnhet i kunsten. Klassisisme-begrepet vil bli belyst med hovedfokus på arkitektur og billedkunst i den augusteiske klassisismen, renessansen, 1800-tallets ny-klassisisme og 1920-/30-tallets klassisisme. Det legges vekt på å studere kunsten i en større, kultursyntetisk kontekst, og å drøfte ulike forståelser av begrepet klassisisme.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: norsk, noe undervisning kan være på engelsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisningsformen varierer mellom forelesning, seminar, praktiske øvelser og selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 16.11.2020 innlevering 23.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.