Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

LER-1262 Samfunnsfag 5-10: Kulturelt mangfold - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.


Innhold

Dette emnet er rettet inn mot lærerstudenter på 5-10, med særlig vekt på trinnene 8-10. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsfaglig tematikk med vekt på kulturelt mangfold, historisk og i samtiden. Et nordområdeperspektiv vil bli gjennomgående integrert i de tema der dette er naturlig å gjøre. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil være organisert i forelesninger, seminarer og grupper. Studentaktive arbeidsformer vil vektlegges. Digitale hjelpemidler benyttes der det er hensiktsmessig. Ekskursjoner/feltarbeid kan også være aktuelle arbeidsformer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Undersøkelsen skal dreie seg om et sentralt tema innenfor pensum og presenteres muntlig med hjelp av digitale hjelpemidler. Presentasjonen skal ha en varighet på ca. 15 min. Både faglig innhold og formidlingsevne skal ligge til grunn for eventuell godkjent/ikke godkjent. Det skal være responsgrupper knyttet til fremlegget.

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 

Undervisning Høst 2020