Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal forberede studenten til arbeidet med masteroppgaven i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV). Hvordan formulere en god problemstilling, hvordan skal oppgaven avgrenses og hvilke teorier og metoder er relevante og hensiktsmessig å benytte?

Formulering og drøfting av problemstillinger, samt valg av relevant teori og metode gjøres under veiledning og skal sette studenten i stand til å utarbeide prosjektskisse som skal være utgangpunkt for masteroppgaven. Dessuten drøfter vi hvordan man finner relevant litteratur og materiale og diskuterer etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekt.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har inngående kunnskaper om:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.


Undervisning

Undervisningen, arbeidskrav og eksamen vil bli gitt intensivt tidlig i semesteret, og før den obligatoriske praksisen. Undervisningen vil bli gitt i form av seminarer, kurs og veiledninger. Det blir ca. 20 timer undervisning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Prosjektskisse innlevering 25.09.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
forelesning Første undervisning: se timeplan

f.lekt. Monica Grini
Seminar f.lekt. Monica Grini
Eksamen Fredag 27. september 2019.