Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

MED-2701 Klinisk ambulansepraksis A - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Klinisk ambulansepraksis A er 10 uker veiledet praksis i ambulansetjenesten, delt på praksis i 5 uker i både en by- og en distriktstjeneste.

Studentene deltar innledningsvis i et praksisseminar som introduserer og forbereder til praksis, for deretter å tjenestegjøre på ambulanseenheter som tredjeperson, under veiledning av erfarne ambulanseutøvere.

Det forventes at studentene viser faglig progresjon, tar ansvar, og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i arbeidsutøvelsen.

Gjennom ambulanseoppdrag og på tjenestesteder med ulike, og varierte problemstillinger, aktualiseres, integreres og prøves læringsutbytter fra tidligere gjennomgåtte emner.  Emnet danner samtidig grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kompetanse.

Praksis beskrives nærmere i egen praksisplan.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer består av et innledende praksisseminar, veiledning i klinisk ambulansepraksis, skriftlige arbeid, gruppeveiledning/refleksjon og muntlig/praktisk tester.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Klinisk ambulansepraksis A varer 10 uker.

Læringsutbytte vurderes i en midt- og en sluttvurdering som gis karakteren bestått eller ikke bestått.

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder.

Kontaktlærer fra universitetet deltar etter gitte kriterier beskrevet i praksisdokumentet.  Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i klinisk ambulansepraksis A.  Fravær utover 10 prosent må tas igjen etter avtale med praksisveileder og praksissted.  Fravær utover 20 prosent medfører at emnet vurderes til ikke bestått.

Ikke bestått eller utsatt Klinisk ambulansepraksis A vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.

Undervisning Høst 2020
Først oppmøte: