Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

NOR-1011 Moderne språkstruktur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan takast som eit enkeltemne og er ein del av årsstudiet i nordisk, lektorutdanninga trinn 8-13 med nordisk som fag 1 og 2 og bachelor i nordisk språk og litteratur.

Innhold

Emnet gjev eit oversyn over den fonologiske strukturen og ei grundig innføring i morfologi og syntaks i moderne norsk, i nokon monn også grunnleggande strukturelle skilnader mellom norsk og andre nordiske språk. Studiet av morfologi er først og fremst knytt til bøyingssystema i bokmål og nynorsk. I tillegg skal studentane ha noko kjennskap til ordlaging i norsk. I syntaks lærer ein grunnleggande setningsanalyse. 

Søknadsfrist

1. juni for emne som blir gitt i haustsemesteret. 1. desember for emne som blir gitt i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lågare nivå (ikkje realfag).


Hva lærer du

Etter greidd eksamen har studentane følgjande læringsutbyte:  

Kunnskapar:

Studenten har:  

 

Ferdigheiter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Pensumlitteraturen er på norsk, og ev. andre skandinaviske språk og engelsk.

Undervisning

Undervisninga er i form av forelesningar, seminar og øvingar, ca. 52 timar. Sjå timeplan for meir detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning.

 

Kvalitetssikring:

Alle emne vert evaluerte ein gong i løpet av programperioden. Programstyret avgjer kva for emne som skal evaluerast av studentar og lærar kvart år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgjande arbeidskrav må vere godkjent før ein kan framstille seg for eksamen:

Alle skriftlege arbeid er baserte på følgjande standard: Time New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Eksamen består av:

 

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterar:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakterar A-F, der F er ikkje greidd.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikkje greidd til ordinær eksamen har studenten høve til å kontinuere. Ved gyldig forfall har studenten høve til å ta utsett eksamen i byrjinga av påfølgjande semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsett eksamen er 15. januar på emne som vert gitt i haustsemesteret, og 15. august for emne som vert gitt i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesing Eksamensdato 06.12.2018 09:00-15:00 (06:00)

prof. Kristine Bentzen