Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning 8 - 13, nordisk som fag 1 og 2.

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenge ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:  

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: valgfri, bokmål eller nynorsk.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i høstsemestret i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Antall undervisningstimer: ca. 52. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.  

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent følgende arbeidkskrav av faglærer til fastsatt frist:

 

Eksamen består av:

 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Vurderingsutrykk:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 08.12.2020 innlevering 15.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning Se lenke i emnebeskrivelsen for timeplan.

f.bibl. Helene Nordgård Andreassen
f.aman. Karl Henrik Johnsson
1 ukes hjemmeeksamen Ut- og innlevering av 1 ukes digital hjemmeeksamen: dato kommer. Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret