Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emne kan ikke tas som enkeltemne, men er er obligatorisk for studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur, og valgfritt for studenter på lektorutdanning trinn 8 - 13, studieretning nordisk.

Innhold

Emnet introduserer studentene til sentrale teoretiske og metodologiske problemstillinger innenfor nordisk litteraturvitenskap. Emnet gir en fordypning i teoretiske, metodiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor forskningsfeltet. Emnet har som ambisjon å gi studentene trening i å formulere forskningsspørsmål og å vurdere anvendeligheten og relevansen til ulike forskningsmetoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Eksamensspråket er norsk. Målform: den som ikke blir benyttet i mastergradsoppgaven.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger i kombinasjon med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Antall undervisningstimer er ca. 26.

Høsten 2020 er emnet samlingsbasert.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».  

Eksamen består av:

Eksamensspråket er norsk. Målform: den som ikke blir benyttet i mastergradsoppgaven. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 03.12.2020 innlevering 10.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Karl Henrik Johnsson