Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ODO-6302 Spesialistutdanning i klinisk odontolgi - 180 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Ingen delområder kan tas som enkeltemne, men inngår som en del av 3 års heltidsstudier i spesialistutdanning i klinisk odontologi.

Innhold

BESKRIVELSE AV SPESIFIKKE EMNER

8.1 Kliniske hovedfag

Endodonti:

Generelle krav:

Kandidatene skal etter endt utdanning ha spesielle kunnskaper og ferdigheter i endodonti som skiller dem fra allmenntannlegens kunnskaper, men som ikke kan sammenlignes med kunnskaper hos europeiske spesialister i fagområdet endodonti.

Kandidatene bør kunne gi høy kvalitet på omsorg for pasienter med endodonti relaterte tilstander.

Kunnskap i Endodonti:

Kandidaten skal ha dypere kunnskaper på følgende emner:

Kandidaten skal ha forståelse for følgende:

Kandidaten må være kjent med de ulike teknikker for sedasjon.

Kliniske ferdigheter i Endodonti:

Kandidaten skal ha følgende kliniske ferdigheter:

Periodonti:

Generelle krav:

Kandidatene i klinisk odontologi skal kunne tilegne seg grunnleggende og dypere kunnskaper når det gjelder sykdommene periodontitt og peri-implantitt, deres forekomst og etiologi samt hvordan de forebygges og behandles. Kandidatene skal også etter trening gis mulighet til å oversette dette til klinisk praksis: I målet inngår også at kritisk kunne evaluere litteraturen som gjelder disse sykdommene.

 

Etter fullført kurs skal studenten ha god kjennskap til:

 

Kunnskap i Periodonti:

Kandidaten skal ha dypere kunnskaper innen følgende emner:

Praksis:

 

Pasientbehandling:

Kliniske ferdigheter i Periodonti:

Kandidaten skal ha følgende kliniske ferdigheter:

 

Studenten skal selvstendig gjennomføre en fullstendig undersøkelse og behandling av minst10 pasienter. Det er ønskelig med pasientkasus av varierende sykdomsgrad. Kandidatenes ulike kasus må representere varierende problemstillinger innen fagområde periodonti.I dette inngår også å evaluere behandlingsresultatet.

Protetikk:

Generelle krav:

Etter gjennomført program i klinisk odontologi skal kandidatene ha spesielle kunnskaper og ferdigheter i protetikk på et mer avansert nivå enn det som kreves for en autorisert allmenntannlege i Norge. De skal kunne bruke teoretisk kunnskap i klinikken og selvstendig planlegge, utføre og evaluere det kliniske arbeidet. De skal videre kunne presentere en journal på en forsvarlig måte, vise ettertrykkelig evne og være i stand til å kommunisere og etablere gode relasjoner med pasienter og kolleger. Kandidatene bør ha et helhetlig syn på pasienten og deretter vurdere pasientenes medisinske, sosiale og økonomiske forhold i behandlingssituasjonen.

Etter fullført kurs skal studenten ha god kjennskap for å kunne:

Kunnskap i Protetikk:

Kandidaten skal ha dypere kunnskaper på følgende emner:

Pasientbehandling:

 Kliniske ferdigheter i Protetikk:

Kandidaten skal ha følgende dyktige kliniske ferdigheter:

 

Dento-alveolær kirurgi:

Generelle krav:

Etter gjennomføringen av programmet i klinisk odontologi skal kandidatene ha spesielle kunnskaper og ferdigheter, i fagområdet dento-alveolær kirurgi på et mer avansert nivå enn det som kreves for en autorisert allmenn-tannlege i Norge. De skal kunne bruke teoretisk kunnskap i klinikken og selvstendig planlegge, utføre og evaluere det kliniske arbeid.

Etter fullført kurs skal studenten ha god kjennskap til:

Kunnskap i dento-alveolær kirurgi:

Kandidaten skal ha dypere kunnskaper ifølgende emner:

 

Gerodontologi:

Generelle krav:

Etter gjennomføring av programmet skal kandidatene i klinisk odontologi ha de nødvendige kliniske og teoretiske kvalifikasjoner for å ivareta orale helsen til eldre på fullgod måte basert på et helhetlig syn på pasientens totale helse og livssituasjon. Kandidatene skal selvstendig kunne skape en trygg behandlingssituasjon for den eldre pasienten og fra et helhetsperspektiv kunne diagnostisere, analysere, terapi-planlegge og informere pasienten og behandle orale sykdommer hos eldre pasienter.

Kunnskap i Gerodontologi:

Kandidaten skal ha dypere kunnskaper på følgende emner:

1. den naturlige aldringsprosessen

2. systemiske somatiske sykdommer blant eldre

3. mentale sykdommer blant eldre

4. odontologiske aspekter av systemiske somatiske og mentale sykdommer

5. årsaken til xerostomi og behandlingsmuligheter

6. variasjon i atferd hos eldre

7. institusjoners pleie blant eldre

8. kunne vurdere behandling etter pasientens medisinske tilstand og ikke etter alder

9. kunne vurdere pasientens generelle helse og medisinbruk samt disses betydning for pasientens orale tilstand og tannbehandling

Radiologi:

Kunne bruke prinsipper som ligger til grunn for dentale radiologiske teknikker, spesielt digital bildebehandling

Kunne håndtere og demonstrere de radiologiske hjelpemidler som brukes i allmenntannpleie.

Kunne analysere røntgenbilder og skrive nøyaktige uttalelser/rapporter.

Kunne forklare farene med røntgenstråling, forskrifter og hvordan beskytte seg.

Bittfysiologi:

Kunne prinsippene for en god okklusjon, tyggefunksjon og mal okklusjon i alle fagområder av tannbehandling.

Kunne diagnostisere pasienter med symptomer i kjeve og kjeveledd, terapi-planlegge og foreslå indikert, individualisert behandling.

Kariologi:

Ha kunnskaper om karies og andre hårdvevsskader, dess etiologi og patogenes samt årsaks rettet behandling.

Ha kunnskap om karies epidemiologi og forekomst av andre hårdvevsskader som helseproblem på individ- og samfunnsnivå.

Kunne lage en kariesrisikovurdering, forebygge karies, diagnostisere karies og behandle sykdom i henhold til prinsipper for «evidence-based» behandling.

Ha kunnskap om de vanligste metodene og teknikkene for reparativ fyllingsterapi.

Kunne utføre en individuell forebyggende behandling som inkluderer bruk av fluorider, oral hygiene og mat/drikke valg samt forebyggende informasjon i henhold til bruk av tobakk og alkohol.

Kunne planlegge samt implementere individbaserte og populasjonsbaserte forebyggende program og aktiviteter.

Kunne fungere som en konsulent, rådgiver og veileder for forebyggende tannbehandling i den voksne befolkningen.

Forebyggende og helsefremmende arbeid vil bli diskutert og implementert i studiet.


Søknadsfrist

Søknadsfrist kunngjøres i tannlegetidskriftet "Tidene". Studiet er eksternt finansiert og opptak skjer ikke årlig. For mer informasjon om opptak ta kontakt med Institutt for klinisk odontologi.

Opptakskrav

Ingen delområder kan tas som enkeltemne, men inngår som en del av 3 års heltidsstudier i spesialistutdanning i klinisk odontologi.

Hva lærer du

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at spesialistkandidaten skal få ta slutteksamen:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer (teoretiske og kliniske), terapimøter og klinisk og teoretisk veiledning

Teoretisk utdanning

Teoretisk utdanning skjer i form av seminarer og interne kurser på TkNN/IKO og som eksterne kurs. All teoretisk utdanning foregår kontinuerlig og i form av forelesninger, innhenting av kunnskap i lærebøker, håndbøker, vitenskapelige tidsskrifter og nettbaserte programmer.¿ Spesialistkandidaten skal på eget initiativ og i samråd med veileder kunne utføre terapiplanlegging og behandling av aktuelle pasienter. ¿¿

 

 Klinisk tjeneste

Det kliniske arbeidet omfatter i gjennomsnitt 20 timer per uke. I tillegg fordeles fire timer per uke til gjennomgang av terapiplanlegging og pasientbeskrivelser under teoretisk / klinisk veiledning. Den praktisk kliniske veiledning skjer fortløpende under hele tjenestetiden.

Veiledning

Spesialistutdanningen i klinisk odontologi skal skje under veiledning av veiledere med spesialistkompetanse i faget. Kompetanseutviklingen under utdanningen støttes av veileder som også skal kontrollere at tannlegen i løpet av sin spesialistutdanning gradvis tilegner seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er oppført i Læringsmålene, kapitel 2.1.

 Samarbeid med øvrig helsetjeneste.

Det eksisterer et nært daglig samarbeid med alle odontologiske spesialiteter ved IKO og TkNN. Kontakten med den offentlige tannhelsetjenesten opprettholdes gjennom henvisninger, muntlige konsultasjoner, internutdanning og klinikkbesøk. Samarbeid med andre helsetjenester skjer fremfor alt i form av henvisninger fra. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og kandidatens arbeid med tannbehandling under narkose.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Eksamen bestående av tre deler, to teoretiske deler, en praktisk del. I den praktiske delen diskuteres inngående 3 av 10 skriftlig innrapporterte pasientkasus. I den teoretiske delen rapporteres og vurderes det vitenskapelige arbeidet. Avslutningsvis skal studenten gjennomføre en offentlig forelesning på rundt 30 minutter rettet mot allmenntannleger.¿ Det benyttes karaktersystemet bestått/ ikke-bestått.

 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen

 Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen.

Om utdanningsansvarlig veileder under utdanningen overveier at kandidaten ikke er egnet til å fullføre utdanningen, innkalles ekstern sensor for helhetsvurdering. Alle krav vil bli vurdert i henhold til «Regler for spesialistutdanning av tannleger». For øvrig følges Universitetets eksamensforskrifter for kunnskapskontroll og skikkethetsvurdering.