Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PED-0700 Examen paedagogicum - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årsstudium i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Studentene gis en vitenskapsteorietisk orientert innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk. Emnet gir videre en innføring i vitenskapelige arbeidsmåter og metoder.

I emnet inngår et nettkurs i informasjonskompetanse.

Emnet består av tre hovedområder:


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

Ferdigheter

Studentene kan

Kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 27.11.2020 innlevering 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Studiegruppene må ikke kollidere med PED-1001 og PED-0001
Seminargruppe 1 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Seminargruppe 2 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Seminargruppe 3 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Seminargruppe 4 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Seminargruppe 5 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Seminargruppe 6 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Seminargruppe 7 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Seminargruppe 8 prof. Andrew Nikolai Kristiansen
Studiegruppe 1 vit.ass. Kristina Johansen Aikio
Studiegruppe 2 vit.ass. Karoline Jørgensen
Studiegruppe 3 vit.ass. Karoline Jørgensen
Studiegruppe 4 vit.ass. Kristina Johansen Aikio
Studiegruppe 5 vit.ass. Hans Henrik Solheim-Andersen
Studiegruppe 6 vit.ass. Hans Henrik Solheim-Andersen