Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PED-3036 Språkrelaterte lærevansker og dysleksi - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbehold studenter som er tatt opp på masterprogram i spesialpedagogikk.

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedområder:

Emnet skal bidra til å legge grunnlag for studentenes videre profesjonelle utvikling gjennom kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Emnet tilbyr ikke sertifisering for bruk av standardiserte tester på området


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse Emnet gir kunnskap og innsikt i lærevansker knyttet til språket, sett i relasjon til alderstypisk læring og utvikling, herunder

Ferdigheter Studenten kan:

 

Generell kompetanse Studenten skal kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over 3 samlinger. Undervisningsformene vil bestå av forelesninger, seminarer og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av hjemmeoppgave over oppgitt tema. Omfang på ca. 3500 ord eller 10 sider med pt 12 og linjeavstand 1,5. Besvarelsen skal forsvares muntlig. Muntlig eksamen er justerende.

Det gis bokstavkarakterer fra A til F, der F er ikke-bestått.

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 23.10.2020 innlevering 06.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Samling prof. Trude Nergård Nilssen
f.aman. Bjarte Reidar Furnes
prof. Monica Melby-Lervåg