Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PFF-2026 Matematikkdidaktikk - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Matematikkens historie, matematikkens rolle i samfunnet, matematikk knyttet til samisk tradisjonskunnskap, matematikk som menneskelig aktivitet, vurdering i matematikk, hva er matematikk, matematikk i tverrfaglige prosjekter, læreplanen i matematikk- herunder også samisk læreplan og samisk læringsplakat, grunnleggende ferdigheter i matematikk i relasjon til hypotetisering, matematisk argumentasjon og generalisering, hvordan begreper og arbeidsmåter har endret seg gjennom historien, internasjonale undersøkelser i matematikk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk. Undervisning på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning prof. Anne Birgitte Fyhn