Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PRO-2501 Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1826 Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap 10 stp

Innhold

Delemne 1 (Kjemi for prosess):

Emnet vil i store trekk bestå av grunnleggende pensum som omhandler de deler av generell kjemi som ikke behandles i IGR1603 (Fysikk/Kjemi), og som kan tenkes å være relevant for forståelsen og anvendelsen av kjemifaget innen prosessindustrien (olje & gass-, metall/mineral- og solcelleindustrien). Slike emner er:

Delemne 2 (Prosessrelatert miljøkunnskap)

Delemnet vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Delemne 1 Kjemi for prosess:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten:

Ferdigheter:

Kandidaten:

Kompetanse:

Kandidaten:

Delemne 2 Prosessrelatert miljøkunnskap:

Kunnskap og forståelse:

Kandidaten skal få innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor norsk prosessindustri og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. Spesielt forståelse om miljørelaterte problemstillinger knyttet til nordnorsk prosessindustri vil være et tema.

Kandidaten skal forstå ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av prosessindustriens teknologi. Viktigheten av prosessforståelse og prosessingeniørens ansvar for prosessens innflytelse på sluttproduktets kvalitet er en forutsetning for også å forstå prosessenes miljøpåvirkning.

Det vektlegges også bruk av reelle eksempler og ekskursjon til lokal virksomhet der det jobbes med prosessrelaterte miljøaktiviteter. Dette kan dreie seg om f.eks. aktiviteter innenfor utslippskontroll eller reduksjon, eller energieffektivisering.

Ferdigheter:

Generell kompetanse:

De industrielle områdene det vil fokuseres på er gruvedrift, smelteverk, annen mineralprosessering, kraftkrevende industri og petroleumsutvinning. I tillegg tas lokale forhold rundt utslipp og miljø opp som en generell del.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Delemne 1:

Forelesninger: Tavleundervisning av typen dokumentkamera/Mediasite. PC-presentasjoner hvor nødvendig/mulig. Video-leksjoner i opptaksform.

Øvinger: Øvingsoppgaver (8 sett). Enkle beregninger og kjemiske vurderinger (frivillig).

Delemne 2:

Forelesninger i klasserom/auditorium. Forberedt undervisningsmateriale vil bli plassert på Canvas. I tillegg vil det bli gitt flere innleveringsoppgaver om teorianvendelse og beregninger for å bedre teoriforståelsen. En ekskursjon søkes gjennomført for prosjektbasert gjennomgang av en konkret oppgave. En skriftlig teknisk rapport skal utarbeides i sammenheng med oppgaven. Denne rapporten karaktersettes.

Ved avslutningen av undervisningen av faget vil studentene få en prosjektoppgave. Denne bearbeides gruppevis under veiledning, og gruppa skal levere en prosjektrapport som karaktersettes.  


Eksamen

Arbeidskrav

Delemne 1 (Kjemi)

Sett med Quizspørsmål på Canvas vil bli gitt som obligatorisk arbeid for hvert deltema/modul (typisk 2 av 4 sett vil være obligatoriske). Disse må alle være bestått med minimum 50% score for å oppnå eksamensrett.

Delemne 2 (Miljø)

To (2) innleveringsøvinger som begge må være godkjent for å få eksamensrett. 

Eksamen og vurdering

Delemne 1

Skriftlig individuell deleksamen under tilsyn (3 timer). Teller 100 %.

Karakter: Bokstavkarakter A-F  

Delemne 2

Mappevurdering med følgende karaktergivende momenter med vekting:

Prosjektrapport (75 %)

Teknisk rapport fra ekskursjon (25 %)

Om ekskursjonen blir kansellert justeres vektfaktorene slik: 

Prosjektrapport (100 %)

Karakter: Bokstavkarakter A - F

 Hver deleksamen teller 50% på samlet karakter.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved manglende vurdering i én av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen - Kjemi, delemne 1 07.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.