Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

PRO-2804 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PRO-2500 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester 10 stp

Innhold

Lean oversikt

Kaizen

Teams

Kartlegging av verdier og verdistrømmer

Flyt, trekk og perfeksjon

Kaizenhendelser

Leanetablering


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Om leanprinsipper, verdi, sløsing og andre størrelser

- Om kontinuerlig forbedring, implementering av lean, dokumentstyring og roller og ansvar

- Om hvordan team bygges opp, fungerer i en prosess og hvilke teamverktøy som finnes

- Om kundens krav og behov, verdier, verdiøkning og former for sløsing

- Om flyt, trekk og perfeksjon og underliggende teori

- Om FMEA, Poka Yoke, 5S/6S, Total productive maintenance og standard arbeidsmetode

- Om å strukturere lean og hindringer for suksess

Ferdigheter:

Skal kunne kartlegge prosesser, velge ut lean-prosjekter, utføre dokumentstyring

- Skal kunne sette sammen roller og ansvar i et lean-team, styre teamaktiviteter som idémyldring og systematisk analyse

- Skal kunne kombinere kreative og analytiske team-prosesser

- Skal kunne kartlegge verdistrømmer for tjenester og produksjon

- Skal kunne identifisere sløsing

- Skal kunne kartlegge arbeidsområder, bruke visuelle signaler og opprette en visuell arbeidsplass

- Skal kunne perfeksjonere arbeidsprosesser i forhold til flyt og trekk

- Skal kunne forberede team for Kaizenhendelser og gjennomføre disse

- Skal kunne planlegge leanimplementering og gjennomføre utrulling av lean


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger i klasserom.

Innspilte foredrag på video gjøres tilgjengelig på LMS.

Forelesninger strømmet på nett, med mulighet for studentinteraksjon. Forelesningsmateriale gjøres tilgjengelig på LMS.

Det arrangeres en eller to samlinger som hver består av inntil fire dager. På samlingene vil det gjennomføres praktiske øvinger og gruppearbeid knyttet til prosjektoppgaven, eventuelt ekskursjon til bedrift.

Undervisnings- og eksamenspråk er Norsk, men engelsk kan forekomme. Både engelsk og norsk pensummateriale. Om emnet også tas av utvekslingsstudenter kan undervisningen foregå på engelsk om dette aksepteres av øvrige studenter.


Eksamen

Arbeidskrav

Det er krav om 80 % nærvær ved samlingene for å få rett til vurdering i emnet. Det er én prosjektoppgave som er en del av vurderingen og derfor obligatorisk.

Eksamen og vurdering

En prosjektoppgave teller 50 % for vurderingen.

En skriftlig 3 timers eksamen teller 50 % for vurderingen.

Vurderingen gjøres med en karakterskala fra A til F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamen i dette emnet. Ny prosjektoppgave skal da ikke leveres.


Dato for eksamen

Skriftig 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.