Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SAM-1013 Samisk språkkunst - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i  nordsamisk som morsmål og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en god innføring i språkbruk i ulike sammenhenger. Det vil bli brukt ulike metoder og tilnærmingsmåter for å analysere hva som kjennetegner kommunikasjon og språklige virkemidler i forskjellige stilarter. Emnet legger vekt på blant annet samiske idiomer, lek med språket, gåter og ordtak. Både samiske klassikere og nyere litteratur vil utgjøre pensum. Emnet vil også ha en praktisk side der studenten skal øve opp sin egen språkbruk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Mesteparten av teksttilfanget i emnet vil også være på samisk, fortrinnsvis nordsamisk. En del av pensumlitteraturen vil være både på samisk, norsk og engelsk. Eksamensspråket er samisk.

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer. Det vil i alt være fire samlinger i løpet av semesteret. I de undervisningsfrie periodene skal studentene arbeide med å produsere egne tekster. Denne modulen forutsetter at studentene følger undervisningen og bidrar aktivt til diskusjonene under seminarene, og passer derfor dårlig som selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidet presenteres for de andre studentene i plenum. Det innleverte arbeidet skal være et kåseri, essay eller en faglig artikkel. Oppgaven kan utvikles til å bli eksamensarbeid i form av en semesteroppgave. Oppgaven skal leveres til fastsatt tid, som det opplyses om på første samling.

Arbeidskravene må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 23.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Samlinger f.aman. Lill Tove Fredriksen
f.aman. Hanna Maarit Outakoski
Semesteroppgave Innlevering: i wiseflow