Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SAM-1112 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk diktning - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelor i nordsamisk som morsmål og årsstudium i nordsamisk som morsmål.

Innhold

Emnet gir en god oversikt over moderne samisk litteratur, både prosa og lyrikk. De mest sentrale forfatterskapene vil bli gjennomgått, med hovedvekt på moderne diktning, dvs. tiden etter 1970. Det fokuseres på den samiskspråklige diktningen, men i noen grad vil også den norsk- og svenskspråklige litteraturen skrevet av samiske forfattere bli trukket fram, samt den samiske litteraturens plass i samfunnet. Studentene får også en innføring i litterære teoretiske retninger og metoder. Det er viktig at studentene behersker nordsamisk godt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisningen er tilpasset morsmålsstudenter i samisk, og forutsetter følgelig både praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende samisk som første- eller andrespråk fra den videregående skole.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten :


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er nordsamisk. Mesteparten av teksttilfanget i emnet vil også være på samisk, fortrinnsvis nordsamisk. En del av pensumlitteraturen vil være både på samisk, norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer der studentene også har framlegg. Derfor forutsettes det aktiv deltakelse fra studentenes side. Det forutsettes at studentene følger undervisningen og bidrar aktivt til diskusjoner i undervisningen. Derfor passer emnet dårlig som selvstudium.

Det vil bli lagt til rette for å kunne følge undervisning via Skype for studenter som ikke er i Tromsø. Studenten må selv ta kontakt med faglæreren etter registrering.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Hver student skal legge frem en grundig forberedt presentasjon av ett utvalgt dikt, en gruppe dikt, ett utvalgt prosastykke, en novelle, roman eller et helt forfatterskap for de andre studentene på kurset. Denne framleggelsen er del av treningen på muntlig framleggelse av faglig materiale som studentene skal få i løpet av kurset. Presentasjonen blir evaluert med godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av:

Oppgaven kan være en bearbeidet versjon av framlegget i studentgruppen. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Godkjent oppgave innlevering 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SAMGFL Samisk grunnfag deleksamen litteratur 10 stp
Undervisning Høst 2020
Undervisning Første oppmøte: se timeplan på net

f.aman. Lill Tove Fredriksen
Arbeidskrav Frist for arbeidskrav: 12. november

Semesteroppgave Oppgave innlevering: i wiseflow