Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SIK-2503 Miljø og sårbarhet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskaper om:

1. Feltet miljøvitenskap og terminologien som anvendes.

2. Nordiske økosystemer (naturtyper), biologisk mangfold og globale endringer - enhetene i

    læren om miljøet.

3. Jordbruk, jordsmonn og de miljømessige konsekvenser av matproduksjon.

4. Den menneskelige befolkning og på hvilke måter endringer i befolkninga påvirker miljøet.

5. Miljøvirkninger fra fornybare og ikke-fornybare fossile energikilder, samt fordeler og  

    konsekvenser ved bruk av disse. 

6. Ulike definisjoner av sårbarhet, samt teorier om sårbarhet og tilpasning.

7. Årsaker til klimarelaterte stressfaktorer og katastrofer.

8. Praksis og politikk som blir utformet for å redusere økonomisk tap, sult, hungersnød og  

    migrasjon i møte med klimatrender og hendelser.

9. Anvendte metoder i natur- og miljørelatert sårbarhetsanalyse.

 

Ferdigheter

Kandidaten skal ha kunnskap om:

Nordområdenes klima, geologi og natur, sett i et europeisk perspektiv. Kandidaten skal kunne gjennomføre en enkel analyse av en miljørelatert utfordring eller hendelse ved hjelp av risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) knytta til et gitt naturmiljø.

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha generell kompetanse som gjør han/henne i stand til å:

Anvende tillært kunnskap og ferdigheter i gitte situasjoner, for å sikre en bærekraftig utvikling, ved å demonstrere evne til samarbeid, ansvar, evne til refleksjon og kritisk tenking i studiet og i yrkesutøvelse. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Forelesninger, nettbaserte leksjoner, selvstudium, ulike arbeidskrav (obligatoriske øvelser).

Eksamen

Arbeidskrav: Ett obligatorisk arbeidskrav/prosjekt. Kan leveres som gruppearbeid med inntil 3 deltakere. Arbeidskravet må være bestått for at kandidaten kan få gå opp til eksamen.

Eksamen: 7 dagers individuell hjemmeeksamen med gradering A - E, F - stryk. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2005 Miljø og sårbarhet 10 stp
Undervisning Høst 2020