Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-1000 Politisk analyse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det er et introduksjonsemne og inngår derfor ikke i fordypningen. Emnet er også obligatorisk i lektorutdanningen for trinn 8-13-master, faggruppe 2, samfunnsfag. Det kan tas som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet tilbys også nettbasert og kan tas som enkeltemne.

Innhold

STV-1000 gir en bredt anlagt innføring i statsvitenskap som fagdisiplin. Målet er å gi studentene kjennskap til sentrale begreper og perspektiver i studiet av politiske prosesser og institusjoner - nasjonalt og internasjonalt. I fokus står spørsmål som:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet har totalt 20 timer med forelesninger som gis i form av en kombinasjon av forelesninger på universitetet og på nett. For studenter som ikke holder til på campus i Tromsø gis et helhetlig nettbasert tilbud. I tillegg gis 7 seminarer (totalt 14 timer) på campus. Nettbasert seminar tilbys via Canvas. Læringsplattformen Canvas blir brukt til kommunikasjon mellom faglærer og studenter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og fagansvarlig hvert semester.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En individuell oppgave knyttet til et oppgitt tema, omfang ca. 1500 ord. Det tilbys individuell tilbakemelding.

Eksamen består av:

En individuell hjemmeeksamen med et omfang på ca. 2000 ord. Eksamen har et omfang på 30 timer og går over to dager fra kl. 09.00 første dag til kl. 15.00 andre dag.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som ikke bestått.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding er 15.januar for eksamen i høstsemesteret og 15.august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 26.11.2020 innlevering 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning Første gang: Se timeplan

Seminar Studentene velger en av seminargruppene

Seminargruppe 1 Første gang: Se timeplan

Seminargruppe 2 Første gang : Se timeplan

Seminargruppe 3 Første gang: Se timeplan

Seminargruppe 4 vit.ass. Martin André Withaven Hansen