Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det kan inngå i den statsvitenskapelige spesialiseringen i bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi. Emnet passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag og kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i de politiske idéenes historie, med særlig vekt på utviklingen i synet på demokrati som styreform. Videre legges det spesiell vekt på å vise hvordan man med utgangspunkt i ulike politiske verdier, teorier og ideologier kan argumentere normativt i politiske stridsspørsmål.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Emnet består av 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å løse oppgaver og legge frem faglig stoff.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen er todelt og består av:

- En hjemmeeksamen på inntil 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 3.000 ord.

- En 3 timers skoleeksamen.

Endelig karakter blir gitt på bakgrunn av en samlet vurdering av hjemmeeksamen og skoleeksamen. Eksamen evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Både hjemme- og skoleeksamen må tas på nytt.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensformen hjemmeeksamen prøver studentenes evne til selvstendig arbeid med et sentralt tema fra emnet, samt deres faglige skriveferdigheter. Skoleeksamen gjør det mulig å ytterligere etterprøve studentenes tilegnelse og forståelse av pensum, samt deres evne til å drøfte dette faglig.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 13.11.2020 innlevering 20.11.2020;Hjemmeoppgave utlevering 02.10.2020 innlevering 02.10.2020;Hjemmeoppgave utlevering 13.11.2020 innlevering 20.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STATSV-102 Politisk teori og statsvitenskapelige analysetilnærminger 10 stp
Undervisning Høst 2020
Orienteringsmøte for bachelor: 15.08.18 kl 14.15, B1005 i svhum bygget Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Jarle Weigård
Forelesning Første gang: se timeplan

f.aman. Berit Kristoffersen
Seminar Studentene velger ett av seminarene.

Seminargruppe 1 uni.lekt. Trine Holm
Seminargruppe 2 Studentene velger ett av seminarene.

uni.lekt. Trine Holm
Seminargruppe 3 uni.lekt. Trine Holm
Seminargruppe 4 uni.lekt. Trine Holm
f.aman. Berit Kristoffersen