Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap, bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi samt lektorutdanningen for trinn 8-13 -master, faggruppe 2, samfunnsfag. Emnet passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir oversikt over sentrale tema og institusjoner i internasjonal politikk (i bred forstand) og en innføring i teoretiske perspektiv på dette feltet. Tematisk dekkes sikkerhetspolitikk, globalisering, politisk økonomi, folkerett, internasjonale organisasjoner, europeisk integrasjon, miljø- og ressurspolitikk samt nordområdepolitikk. Norsk utenrikspolitikk drøftes i sammenheng med de overordnede internasjonale utviklingstrekkene.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer), samt 7 seminarer (totalt 14 timer).

 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.  


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.12.2020 innlevering 04.12.2020;Skriftlig oppgave innlevering 28.09.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STV-6005 Internasjonal Politikk og Sikkerhet 8 stp
Undervisning Høst 2020
Faglig ansvarlig: Førstelektor Tor Dahl-Eriksen
Forelesning f.lekt. Tor Christian Dahl-Eriksen
Første gang: Se timeplan

Seminar Studentene velger en av seminargruppene

Seminargruppe 1 stip. Inger Helene Svartdal
Seminargruppe 2 Studenter som tar Politikk, økonomi og filosofi anbefales å ta denne gruppen

stip. Inger Helene Svartdal
Seminargruppe 3 vit.ass. Kyong Sa Ri
Seminargruppe 4 vit.ass. Kyong Sa Ri
Seminargruppe 5 vit.ass. Kyong Sa Ri
Seminargruppe 6 f.lekt. Tor Christian Dahl-Eriksen