Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-2003 Den europeiske union - Institusjoner og politikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i EU som politisk system og går inn på utviklingslinjer, formelle institusjoner og politiske vedtaksprosesser. Teoretisk tar emnet spesielt for seg flernivåstyring, partnerskapsstyring, hierarki og lobbyvirksomhet i EU. Emnet går inn på motivasjonen for EU og utviklingen i oppslutning om EU. Det belyser også Norges kobling til EU og betydningen av EU for innenlandsk regionsamarbeid.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Minst 20 timer forelesning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av: 6 timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 03.12.2020 innlevering 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STV-2002 Sammenlignende institusjonskunnskap: Europeisk politikk og forvaltning 10 stp
Undervisning Høst 2020
Fagansvarlig: Knut Mikalsen
Forelesning prof. Hilde Bjørnå
f.aman. Jonas Stein
Seminargruppe 1 vit.ass. Runa Sulen Hovland
Seminargruppe 3 nettbasert vit.ass. Runa Sulen Hovland