Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-2010 Russisk politikk - en innføring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Samarbeidet mellom Norge og Russland blir stadig mer omfattende, særlig i nordområdene. Samtidig er Russland en viktig global aktør og helt sentral for å forstå norsk sikkerhetspolitikk. Dette gir behov for økt forståelse av hvordan Den russiske føderasjonen er bygd opp politisk og administrativt, og for hvordan russisk politikk utarter seg i praksis. Emnet er delt i tre hoveddeler: Den første delen fokuserer på administrativ og politisk organisering, og gir en oversikt over grunntrekkene i den russiske statsforfatningen, de viktigste politiske institusjonene på føderalt nivå samt forholdet mellom føderale og regionale myndigheter. Den andre delen er viet russisk utenrikspolitikk. Her presenterer både de lange linjene historisk og de siste årenes utvikling. Dessuten gis et konseptuelt rammeverk for å forstå russisk utenrikspolitikk. Den tredje delen bygger på den andre delen og går dypere inn i spørsmål om russisk identitet, herunder Russlands forhold til Vesten og den særlige betydningen Arktis har i russisk selvforståelse. Også her berøres forholdet til Norge spesifikt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Inntil 20 timer forelesning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Endelig karakter blir gitt på bakgrunn av en samlet vurdering av hjemme- og skoleeksamen.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.12.2020 innlevering 08.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Faglig ansvarlig: Professor Geir Hønneland
Forelesning Undervisningen vil foregå i følgende uker: . Se timeplan for tidspunkt.

prof. Geir Børre Hønneland