Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-3075 Strategi- og styringsutfordringer i virksomheter - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en helhetlig og forskningsbasert tilnærming til strategi og virksomhetsstyring i organisasjoner. Sentrale delemner er strategiutforming, strategiimplementering og virksomhetsstyring. Det legges vekt på hvordan disse elementene kan ¿ og bør - knyttes sammen i arbeidet med å øke virksomhetens verdiskaping. Det tas utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til strategi og virksomhetsstyring. Emnet starter med å gi oversikt og innsikt i hva strategi og virksomhetsstyring er, herunder:

 

Strategiske valg krever også beslutningsstøtte fra andre fagfelt. Sentrale tema fra økonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon forankres derfor mot det strategiske tema. Strategiske prosesser forutsetter et rammeverk som modellerer kritiske variabler for verdiskapning og som tilrettelegger for ytelsesmåling. Et sentralt rammeverk i emnet er balansert målstyring.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og to dagers fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Det gis tre oppgaver som er relevant for emnets overordnede tema. Arbeidet med oppgavene og besvarelsenes form kan variere. For eksempel kan oppgaven løses individuelt i form av en skriftlig innlevering. Oppgavene kan også løses ved at to studenter skriver sammen.

 

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen på 5000-6000 ord over oppgitt tema. Det er anledning for to (maks) studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på 8000-9000 ord. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Skrivefristen er inntil tre uker.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 18.11.2020 innlevering 09.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesninger f.lekt. Finn Steinar Heimly
f.aman. Hanne Cathrin Gabrielsen
prof. Kjell Arne Røvik
dosent Bernt Arne Bertheussen
Eksamen Arbeidskrav 20.08-10.09, 12.09-10.10 og 15.10-05.11. Hjemmeeksamen 19.11-10.12