Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

STV-3077 Moderne organisasjonsteori - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har to gjennomløpende teoretiske hovedperspektiver; det modernistiske-rasjonalistiske perspektivet og det sosialkonstruktivistiske-institusjonelle perspektivet. Med bakgrunn i disse perspektivene belyses drivkrefter, betingelser for og effekter av ulike typer reformer og endringer.

 

Følgende deltema belyses:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5), som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene, eller i de 90 studiepoengene som normalt utgjør de obligatoriske emnene i utdanningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 15 dobbelttimer forelesninger/seminarer (totalt 30 timer).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Muntlig framlegg av 15-20 minutters varighet. Framlegget skal være en faglig beskrivelse/drøfting basert på en oppgitt problemstilling.

 

Eksamen består av:

- en hjemmeeksamen på omlag 5.500 ord (15-20 sider) over oppgitt tema. Skrivefristen er 14 dager

- en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i pensum

Den skriftlige besvarelsen karakterfestes først, og denne må være bestått (karakter E) for å kunne fremstilles seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen gir mulighet til å justere karakteren med inntil en bokstav. Den samlede karakteren fastsettes etter muntlig eksamen. Ved bestått skriftlig del, men ikke-bestått muntlig, kan man fremstille seg på nytt til muntlig eksamen på bakgrunn av den beståtte skriftlige delen, jfr. Eksamensreglementet ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.11.2020 innlevering 23.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp
Undervisning Høst 2020
Faglig ansvarlig: Professor Kjell Arne Røvik
Seminar prof. Kjell Arne Røvik
rådgiver Mona Pettersen
Første gang: Se timeplan