Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

SVF-1201 Miljø og sårbarhet i Arktis - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Økologi  Oseanografi Meteorologi og klima  Forurensinger

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har faglig grunnlag for å forstå økologiske og miljømessige forhold i arktiske områder. Kandidaten har gode kunnskaper om ulike miljøgifter og radioaktive forurensinger som truer naturen i arktiske områder. Kandidaten har gode kunnskaper om følgene av sur nedbør i Arktis samt miljømessige konsekvenser olje- og gassutvinning i arktiske områder. Kandidaten har kunnskap om havstrømmer og klimatiske forhold i Arktis. Kandidaten har kunnskap om klima og effekter av klimaendringene.

Ferdigheter:

Kandidaten kan innenfor de nevnte temaene avdekke og analysere et problem av miljømessig eller klimatisk art, samt foreslå tiltak som kan redusere/løse problemet.

Generell kompetanse:

Kandidaten forstår hvordan miljø og klima påvirker naturen i Arktis, samt kan tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor nevnte tema.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

29 timer forelesninger, 9 timer øvinger, prosjektoppgave under veiledning.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. 

Karakterregel: Bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Obligatorisk arbeidskrav: Prosjektoppgave i gruppe må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 10.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SIK-1002 Miljø og sårbarhet i Arktis for ingeniører 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning Sjur Nicolai Wergeland
f.aman. Sünnje Linnéa Basedow
prof. Jinmei Lu