Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk og generell forskningsmetode. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men studenter kan utføre arbeidskrav og levere vurderingsgrunnlag på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. 

Undervisning

Flipped classrom; elektroniske forelesninger på læringsplattform. Øvingstimer der studentene arbeider med prosjektarbeid i grupper på opptil fem personer innen samme studieretning, og arbeidskrav relatert til dette, se under. Gruppevies og individuelle veiledningsmøter ved behov.

Eksamen

Arbeidskrav

For at studentene skal få levere prosjektrapport og øvrig vurderingsgrunnlag (se under) må de ha fått godkjent alle disse tre arbeidskravene senest tre uker før innleveringsfristen på det endelige prosjektarbeidet.

Eksamen og vurdering

Studentenes primære vurderingsgrunnlag i emnet er en prosjektrapport som leveres innen en gitt frist. Rapporten baserer seg på prosjektarbeidets problemstilling, som skal være relatert til studentens studieretning sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv. Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt for å besvare problemstillingen, og presentere resultatet av arbeidet som er utført. De skal dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst. Prosjektrapporten skal ha et engelsk sammendrag på opptil en side.

Studentene skal også levere prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) som dokumenterer hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa, samt en PowerPoint-presentasjon av arbeidet sitt. Ved tvil vil også disse dokumentene spille inn i den helhetlige vurderingen.

Studentene skal i utgangspunktet gjennomføre prosjektet som et gruppearbeid, se «Læringsformer og aktiviteter». Det vil stilles samme krav til vurderingsgrunnlaget uavhengig av hvor mange medlemmer en prosjektarbeidsgruppe har.

Unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider, og det vil også da stilles samme krav til vurderingsgrunnlaget.

Det gis bokstavkarakterer i skala A - F, der F er ikke bestått.

Gruppearbeidet vurderes av emneansvarlig, ved behov i kontakt med faglærer fra studentenes programområde. Ekstern sensor vurderer et utvalg av besvarelser.

Ved stryk må både prosjektrapport, formalia og PowerPoint-presentasjon leveres på nytt innen en gitt dato i vårsemesteret, men de tidligere beståtte arbeidskravene må ikke leveres på nytt.


Dato for eksamen

Mappe innlevering 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

TEK-1110 Ingeniørfaglig arbeidsmetode 5 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Einar Bovim