Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1508 Teknisk språkføring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT. 

Studiepoengreduksjon

YGR1600 Teknisk språkføring 10 stp

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Grammatisk struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, forståelse og bruk av akademisk og teknisk språk, korrekt rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, rapporter, referater, notater og innkallinger, forretningsbrev og søknader, instruksjoner, elektroniske meldinger, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte-, samtale- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring, framføring. Innholdselementene skal kunne dekkes både på norsk og engelsk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk i norsk-delen, engelsk i engelsk-delen.

Undervisning

Forelesninger, øvinger individuelt og i gruppe.

Eksamen

Arbeidskrav

Som et minimum må følgende arbeidskrav være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen:

I engelsk:

- To skriftlige innleveringer.

- Én praktisk muntlig gruppeoppgave

I norsk:

- Én skriftlig innlevering knyttet til skriving av resonnerende tekst/analyse av fagtekst.

- Tre skriftlige innleveringer innen praktiske sakprosasjangrer.

- Én praktisk muntlig gruppeoppgave.

Arbeidskravene utføres som øvinger etter retningslinjer som gis ved utdeling, og leveres på emnets læringsplattform.

Eksamen og vurdering

To skriftlige deleksamener á 4 timer, knyttet til henholdsvis norsk-delen og engelsk-delen av emnet. Disse deleksamenene teller like mye, og må begge være bestått for at studenten skal få godkjent emnet som helhet.

Eksamen gis elektronisk på institusjonens eksamensplattform. Studentene må bruke egne PC-er på eksamenene, og installere eksamensplattformen der. I tillegg kan de bruke ordlister godkjent av emnelærere.

På begge deleksamenene gis bokstavkarakterer i skala A - F, der F er ikke bestått.

Ved stryk må kontinuasjonseksamen tas en gitt dato i påfølgende semester, men de tidligere beståtte arbeidskravene må ikke leveres på nytt. Ved stryk på kun én deleksamen kontinuerer studentene kun i den deleksamenen de har strøket i.


Dato for eksamen

Skriftlig - norsk del 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.