Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1509 Teknisk realfag - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

YGR1601 Teknisk realfag 10 stp

Innhold

Høstsemester, 15 stp matematikk + fysikk

Matematikk

Fysikk

Vårsemester, 5 stp matematikk

Matematikk


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvelser, supplert med nettbasert kunnskapsformidling.

Forelesninger gir oversikt over emnets faglige innhold (kunnskap) og inspirerer til egenaktivitet hos studentene (ferdigheter) ved at eksempler gjennomgås og fordelene ved bruk av kalkulator og andre beregningsverktøy illustreres.

Nettbasert formidling av forelesning supplert med faglig veiledning i nettmøter vil styrke studentenes teoretiske innlæring.

Regneøvelser forutsetter at studentene selv er aktive (ferdigheter). Under veiledning kan regneøvelsene føre til dypere forståelse (kunnskap) i vekselvirkning mellom instrumentelle aktiviteter og teori. En digital nettbasert øvings- og ressursbank skal ytterligere forsterke motivasjon til egentrening og å jobbe i grupper (fysisk og virtuelt). 

Regneøvelser i grupper skal også være med på å utvikle studentenes kommunikative evner innenfor matematikk og fysikk (generell kompetanse).


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Det stilles krav om at 70% av obligatoriske øvinger gitt i høstsemester og 70% i vårsemester må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Undervegsprøver som nettbaserte selvtester (selvevaluering som tilbud til den enkelte student) er ikke tellende.

Det arrangeres deleksamen (individuell skriftlig sluttprøve - 5 timers - under tilsyn) ved avslutning av høstsemester (70% av pensum). Tilsvarende arrangeres   deleksamen (individuell skriftlig sluttprøve - 3 timers - under tilsyn) ved avslutning av vårsemester (30% av pensum). Ved eventuell strykkarakter på en av delene, må ny eksamen i denne delen tas ved første ordinære kontinuasjonseksamen. Da behøver ikke kandidaten å ta ny eksamen i den delen som er bestått.  Sluttkarakter blir snitt av de to deleksamener (70/30). Begge må være bestått.

På deleksamen er formelsamling og kalkulator tillatt.

Evaluering etter bokstavkarakterer A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.