Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-1512 Innføring i ingeniørfag - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på prosessteknologi studieretning prosess- og gassteknologi, bygg studieretning VVS eller bærekraftig teknologi. Emnet tilbys hvert høstsemester. Kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 10 stp

Innhold

Måleteknikk, 3 sp

Grunnprinsipper i elektrisitetslære, serie- og parallellkretser. Metoder og utstyr for temperaturmåling, resistansmåling med målebru, trykk-, nivå- og strømningsmåling. Utarbeidelse av laboratorierapport.

Data-assistert konstruksjon, 4 sp

Konstruksjon og presentasjon av tekniske innretninger ved hjelp av programvare. Solidmodellering og bearbeiding av deler, sammenstilling av tekniske innretninger, presentasjon av design med tekniske tegninger.

Helse, miljø og sikkerhet, 3 sp

Funksjon og praktisk bruk av måleutstyr i HMS-arbeid. Utstyr inkluderer GPS for bestemmelse av målestedets lokasjon, gassmåler for måling av ulike gasskonsentrasjoner i luft, støvmåler for måling av ulike partikkelstørrelser i luft, lydmåler for måling av støynivå fra maskiner eller omgivelsesstøy, vannkvalitetsmålinger som kan måle pH, temperatur, elektrisk ledningsevne og oppløst oksygen av vannet, fotometer og spektrofotometer som kan måle ulike forurensninger i vannet. Bruk av GIS programvare for analyse av feltmålingsdata. Importering av  data fra feltmålinger til ArcGIS, analyse feltmålingsdata i ArcGIS, eksportering av analyseresultater i bildeformat til bruk i rapporter. Utarbeidelse av HMS-rapport.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger. Undervisning på pc-lab. Laboratorieforsøk. Feltarbeid. Prosjektarbeid i grupper og individuelt.

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet inneholder en obligatorisk regneøving i måleteknikk som må være godkjent for å få for å adgang til deleksamen i måleteknikk. Emnet inneholder en obligatorisk tegneoppgave som må være godkjent for å få for å adgang til deleksamen i konstruksjon.

Eksamen:

Emnet har tre deleksamener:

Vurdering:

Det gis bokstavkarakter for hver deleksamen. Alle tre deleksamener må bestås for å få bestått karakter i emnet.

Kontinuasjon:

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.

Eksamensspråk er norsk