Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-2800 Matematikk 3 - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkelt emne.

Studiepoengreduksjon

ITE1613 Matematikk 3 5 stp

Innhold

Parametriserte kurver.

Flater i rommet.

Kartesiske- sylinder- ogkulekoordinater.

Kurveintegral, dobbel- og trippelintegral.

Vektorfelt. Fluks, curl og divergens.

Greens teorem, divergensteoremet og Stokes teorem. 


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav

To av tre innleveringer må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne og Haugans formelsamling.


Dato for eksamen

Skriftlig 01.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.