Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TYS-0100 Innføringskurs i tysk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det anbefales at studenter som skal ta emner på 1000-nivå det påfølgende semesteret har TYS-0100 eller tilsvarende som forkunnskaper. Dette gjelder særlig dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.

Innhold

Kurset formidler basiskunnskaper i tysk språk. Undervisningen bygger opp studentenes skriftlige og muntlige språkferdigheter ved hjelp av arbeid med skriftlige og muntlige tyskspråklige tekster. Hovedvekten vil bli lagt på å ta språket i bruk som kommunikasjonsmiddel, og det fokuseres derfor mest på innlæring av ordforråd.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet krever ingen forkunnskaper i tysk, men det anbefales at studenten har B- eller C-språk i tysk fra videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse:

  Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk

Undervisning

Seminar og gruppearbeid. Antall undervisningstimer: ca. 70.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav: Det forventes at studentene arbeider kontinuerlig med de arbeidsoppgavene som anbefales i undervisningen.

Eksamen er todelt:

Eksamen vurderes ved bokstavkarakter (A-F), hvor F er "ikke bestått". Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 10.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første undervisning:XX.
Undervisning uni.lekt. Ina-Maria Zentner
Første undervisning: Se timeplan

Muntlig eksamen Muntlig eksamen i uke XX