Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ARK-3002 Jeger-samlere: arkeologiske perspektiver - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et valgemne for studenter på masterprogrammet i arkeologi. Emnet passer også som støtteemne i sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg sentrale tema i studier om jeger-samlere innen arkeologifaget. Blant annet jeger-samlere som økonomiske aktører, landskapsforståelse, sosial kompleksitet, fangstbasert tamdyrhold, og bruk av jeger-samlere som analoger i arkeologisk tolkning.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad i arkeologi.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene har følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Enkelte seminarer kan gis på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 20 timer, vanligvis 1 dobbelttime per uke. Innledningsvis gis det en forelesning som gir et overblikk over forskningshistorien. Ut over det vil undervisningen bestå av seminarer, der studentene forbereder og legger frem litteratur til diskusjon hver uke. Faglæreren vil bidra med innspill til litteraturvalg og overordnet diskusjon.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på minst 70 % av seminarundervisningen.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 10 - 12 sider (3500 - 4200 ord) over selvvalgt tema.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur har falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Seminar prof. Bryan Cameron Hood