Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BIO-2601 Generell mikrobiologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Mikrobiologisk forståelse og kompetanse er essensielt på en rekke områder av stor samfunnsmessig betydning. Dette gjelder eksempelvis matproduksjon og økologiske problemstillinger knyttet til konsekvensene av klimaendringer og nedbryting av miljøskadelige stoffer i naturen. Videre er mikroorganismer essensielle verktøy ved utviklingen av nye metoder innen molekylærbiologi og bioteknologi og, ikke minst, mikrobiologisk kompetanse er helt essensielt på området medisin og helse. Eksempler på sistnevnte er bekjemping av infeksjonssykdommer, kampen mot økt antibiotikaresistens i patogene bakterier, sikring av trygg mat og drikkevann og studier av sammenhengen mellom kroppens mikrobiota og helsen vår.

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Hva lærer du

Dette emnet, sammen med introduksjonsemnet Bio-1601 Innføring i mikrobiologi, skal gi studentene en bred, grunnleggende innføring i faget mikrobiologi. Ved fullført emne vil kandidaten ha kunnskap og forståelse på følgende områder:

Kunnskaper

Ferdigheter - Kandidaten skal:

Kompetanse - Ved fullført emne har kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men lærebok og en del øvrig undervisningsmateriell vil være engelskspråklig.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, quiz-testing og kollokvier. Det utformes spesifiserte læringsmål for de enkelte tema som undervises. Videre inngår et laboratoriekurs (49 timer fordelt på 7 uker). Studentene gir en muntlig presentasjon knyttet til laboratoriekurset.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Både lesepensum og laboratoriekurset er grunnlag for eksamensspørsmålene.

Arbeidskrav: Laboratoriekurset må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjenning krever tilstedeværelse på alle øvelser og godkjente laboratorierapporter.

Kontinuasjon: Ved stryk på skriftlig eksamen arrangeres det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 08.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIO-106 Generell mikrobiologi 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning f.aman. Hans-Matti Blencke
Lab. gruppe 1 (bioteknologi, biologi, lærer) f.aman. Hans-Matti Blencke
stip. Andrea Iselin Elvheim
Lab. gruppe 2 (biomedisin, akvamedisin) f.aman. Hans-Matti Blencke
stip. Andrea Iselin Elvheim
Lab. gruppe 3 (reserve) f.aman. Anton Liaimer
Gruppe 1 Nærmere info vil bli gitt av faglærer.

prof. Bjarne Landfald
f.aman. Hans-Matti Blencke
Gruppe 2 Nærmere info vil bli gitt av faglærer.

prof. Bjarne Landfald
f.aman. Hans-Matti Blencke