Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BIO-2602 Fiskeernæring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin og Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning Havbruk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset omfatter viktige fysiologiske, biokjemiske og kjemiske aspekter ved ernæring hos oppdrettsfisk. Det fokuseres på arter som er kommersialisert i Norge. Undervisningen innledes med en gjennomgang av fiskens fordøyelsessystem, herunder de ulike organenes rolle og funksjon under fordøyelsen, samt nervøs og hormonell regulering. Nedbryting, absorpsjon og transport av lipider, karbohydrater og proteiner blir forklart, i tillegg til hovednæringsstoffenes integrerte metabolisme og energetikk.

Den biologiske aktiviteten til vitaminer, mineraler, og ikke-essensielle næringsstoffer blir belyst, og ernæringsbehovet blir satt i samband med ernæringsrelaterte sykdommer. Ernæring og fordøyelse hos stamfisk, marine larver, skjell og krepsdyr blir også gjennomgått. Andre temaer som tas opp er produksjon av fiskefôr, fôrsammensetting og kvalitetsaspekter relatert til produksjon og lagring av fiskefôr, samt kvalitet på oppdrettsfisk.


Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner anbefales også.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Emnet kan tilrettelegges for engelskspråklige studenter. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og laboratoriekurs. I seminarene vil kandidatene aktivt delta ved å legge frem og presentere pensumrelevant stoff. Det legges også opp til et bedriftsbesøk på en fiskefôrfabrikk.

Eksamen

4 timer skriftlig skoleeksamen som blir evaluert med karakterskalaen A - F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratoriekurs med godkjent laboratorierapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 28.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FH-207 Ernæring 9 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplanen.
Forelesning prof. Ragnar Ludvig Olsen
prof. Bjørn Steinar Sæther
Lab prof. Bjørn Steinar Sæther
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Eksamenskollokvier prof. Bjørn Steinar Sæther