Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Pensum: 400-500 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: 

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (2 timer per uke) og arbeid i digitalt klasserom.

Utover grunnboka har studentene tilgang til innspilte forelesninger og et digitalt artikkelkompendium knyttet til pensum.

Studentene skal arbeide med ukentlige innleveringer, som består av individuelle arbeidsoppgaver. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne framstille seg til eksamen må 6 av 9 ukentlige innleveringer være besvart og godkjent. I tillegg skal en levere inn en prosjektbeskrivelse og ha hatt en veiledning i forbindelse med skriving av avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamen/vurdering: Mappeevaluering som består av en digital hjemmeeksamen på 5 timer knyttet til hele pensum og en avsluttende hjemmeeksamen på 5 sider (2000 ord), knyttet til et av de valgte fordypningsemnene.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått. Arbeidene vurderes sammen, og det vil bli gitt en samlet karakter.

Det benyttes en karakterskala som går fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Digital hjemmeeksamen utlevering 30.04.2020 innlevering 30.04.2020;Hjemmeoppgave innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp
Undervisning Vår 2020
Nettbaserte forelesninger f.kons. Herbjørg Anie Hansen
uni.lekt. Kari Refsdal
Nettbaserte grupper f.kons. Herbjørg Anie Hansen
uni.lekt. Kari Refsdal
Første innlevering steg 1 : 8. februar, kl. 14.00

Gr.3: Campus, UiT Forbeholdt pedagogikk-studenter Alta

prof. Steffen Borge
Gr.4: Campus, UiT f.aman. Mathea Slåttholm Sagdahl
Gr 5: Campus, UiT prof. Steffen Borge
Eksamen Eksamen vår 2019: 5-t.digital hjemmeeksamen: 26. april kl. 09-14 Innlevering semesteroppgave: 31.mai, kl. 14.00