Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 

Ferdigheter

Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og individuelt og gruppebasert arbeid, både i digitalt klasserom og i Campus-samlinger.

Utover grunnboka har studentene tilgang til innspilte forelesninger og et digitalt artikkelkompendium knyttet til pensum.

I den nettbaserte delen av studiet skal studentene arbeide med ukentlige innleveringer, som består av både individuelle arbeidsoppgaver og deltakelse i gruppediskusjoner i forum på Fronter.

Campus-samlingene vil i hovedsak bestå av gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og muntlige presentasjoner.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne framstille seg til eksamen må studentene få godkjent minimum 6 aktiviteter. Av disse må minimum 2 være innleveringer på nett og minimum 2 være deltakelse på seminar.

(En innlevering på nett regnes som en aktivitet. Det samme gjør oppmøte på ett 3-timers seminar.)

I tillegg skal en levere inn en prosjektbeskrivelse og hatt en veiledning i forbindelse med skriving av avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamen/vurdering: Mappeevaluering som består av en digital hjemmeeksamen på 5 timer knyttet til hele pensum, og en avsluttende hjemmeeksamen på 5 sider (2000 ord), knyttet til et av de valgte fordypningsemnene.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Arbeidene vurderes sammen og det vil bli gitt en samlet karakter.

Det benyttes en karakterskala som går fra A - F, Hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
Undervisning Vår 2020
Nettbaserte forelesninger f.kons. Herbjørg Anie Hansen
uni.lekt. Kari Refsdal
Nettbaserte grupper med samlinger Alta:1.samling: 24.-25.januar -19 : 2. samling: 28.febr.-1.mars-19: 3. samling: 04.-05.april -19 Narvik: 1. samling 22.-23. januar -19, 2. samling 26.-27.februar -19, 3. samling 02.-03.april -19- Tidspunkt: kl. 10.15-14.00 (alle gruppene)

Nettbasert gr. 1 - Idrett/Friluft For BA-studenter Idrett/Friluftsliv Alta

vit.ass. Eva Bjørkesett
prof. Erik Lundestad
Nettbasert gr. 2 - Økonomi Alta For studenter som tar BA-Økonomi -ALTA

f.aman. Jonas Jakobsen
Nettbasert gr. 3 - Økonomi Alta For BA-studenter som tar Økonomi - ALTA

Nettbasert gr. 4 - Økonomi og media - Alta For BA-studenter som tar Økonomi og media - ALTA

f.aman. Sigurd Tønnessen
Nettbasert gr. 6 - Narvik Kun for studenter ved UiT - NARVIK

uni.lekt. Torje Mikalsen
Eksamen Eksamen vår 2019: 5-t. digital 12.april : Innlevering semesteroppgave: 24.mai