Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet tar for seg fysiske eksperimenter som utføres ved bruk av vanlige instrumenter som oscilloskop, signalgenerator, teller, multimeter, med mer. Enkle analysemetoder, feilanalyse og vurdering av kvalitet i måleresultater gjennomgås. Studenten vil også få trening i presentasjon av eksperiment og resultater gjennom skriving av journaler og rapporter.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

Ferdigheter - Studenten kan:

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 20 timer Laboratorieøvelser: 64 timer

Eksamen

Mappeevaluering av 2 av 10 laboratorierapporter som teller om lag 20 % hver og en avsluttende muntlig/praktisk eksamen som teller om lag 60 %. Til slutt gis én samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle delene i mappen.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F. A er beste karakter og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen, så langt praktisk mulig i løpet av semesteret, eventuelt tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrifter for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav Tilgang til avsluttende prøve krever oppmøte til laboratorieøvelser og godkjente labjournaler og -rapporter.


Dato for eksamen

Lab.rapport som inngår i mappe innlevering 08.05.2020;Lab.rapport som inngår i mappe innlevering 11.06.2020;Lab.rapport som inngår i mappe innlevering 08.05.2020;Lab.rapport som inngår i mappe innlevering 11.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FYS-115 Grunnkurs i eksperimentell fysikk 6 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning prof. Olav Gaute Hellesø
uni.lekt. Sindre Markus Fritzner
stip. David Andre Coucheron
stip. Rolf-Ole Rydeng Jenssen
uni.lekt. Carita Elisabeth Eira Varjola
Laboratorieøvelser post.doc. Tarjei Antonsen
Laboratorieøvelser gruppe 1, anbef. for Bachelor i fysikk prof. Olav Gaute Hellesø
post.doc. Tarjei Antonsen
Lab.øvelser gruppe 2, anbef. for Anv. fysikk og matte og lektor prof. Olav Gaute Hellesø
post.doc. Tarjei Antonsen
Laboratorieøvelser gruppe 3, anbef. for Rom.fysikk post.doc. Tarjei Antonsen
Laboratorieøvelser gruppe 4, åpen for alle prof. Olav Gaute Hellesø
post.doc. Tarjei Antonsen
Laboratorieøvelser gruppe5, åpen for alle prof. Olav Gaute Hellesø
stip. Margaretha Myrvang
stip. David Andre Coucheron
uni.lekt. Isak Ripman