Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning allmenn litteratur.

Innhold

Studentene vil arbeide med begreper og prosedyrer for metodisk analyse av skjønnlitterære tekster. I tillegg kommer et skjønnlitterært pensum bestående av 1 roman, 1 drama, 10 dikt og 5 noveller.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet har tre hovedbolker:

1) Innlæring av begreper og prosedyrer

2) Individuelle tekstanalyser

3) Kollektiv tekstanalyse

Undervisningen baserer seg på prosjekt- og gruppearbeid.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskravet vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest to uker før eksamen.

Eksamen består av:

Eksamensspråk er norsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til utsatt prøve og kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 27.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ALI-1141 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning prof. Rolf Gaasland